ETIKK2022-05-30T12:50:29+00:00

Project Description

ETIKK

BLI MEDLEM

ETIKK

BLI MEDLEM

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter (NIK)

Yrkesetiske regler for NIK medlemmer/terapeuter

Medlemmer i Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter (NIK) er forpliktet til å følge og vedlikeholde god praksis. Det etiske regelverket poengterer essensielle elementer for etisk praksis. Alle klienter skal forvente en høy standard fra et NIK medlem. For å sikre at dette oppnås forplikter medlemmer i Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter seg til å arbeide i samsvar med yrkesetiske regler.

Medlemmene skal være bevisste på sine personlige og profesjonelle begrensninger:

Personlig – i forhold til å vedlikeholde egen helse og velvære, slik at de er i stand til å praktisere som Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter. Hvis dette ikke er tilfelle, forventes terapeuten å avstå fra å praktisere inntil helsen og velværet tillater det. Klienter skal henvises videre i slike perioder.

Profesjonell – med hensyn til om terapeutens erfaring er tilstrekkelig for å møte klientens forventninger. Når dette ikke er tilfelle, skal klienter henvises til andre passende tjenester, for eksempel mer erfarne terapeuter, psykologer og andre spesielle tjenester. Terapeuter skal være sensitive over for muligheten at enkelte klienter har behov for mer psykologisk støtte enn det som er normalt. I slike tilfeller bør terapeuten henvise klienter til passende behandling, slik som klientens fastlege, psykoterapi, psykologstøtte og/eller andre behandlingstilbud.

Medlemmer i Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter skal:

 1. Respektere ethvert menneskes verdighet, integritet og deres rett til egen besluttsomhet, og ivareta taushetsplikten (§§21-25 helsepersonelloven. Jf. § 4 Lov om alternativ behandling) til enhver tid, uavhengig av klientens kultur, religion og etnisk opprinnelse.
 2. Handle med integritet, uavhengighet og upartiskhet i henhold til vedtektene og etisk regelverk.
 3. Representere seg selv, sine kvalifikasjoner og erfaringer med ærlighet og handle med de beste hensikter. Eventuelle henvisninger til andre behandlere skal kvalitetssikres. Terapeuten står faglig og personlig ansvarlig for sine handlinger og vurderinger i yrkesutøvelsen, og skal kun praktisere innenfor egne grenser med hensyn til kompetanse, kvalitet og de høyeste mulige standarder. Drive virksomheten på en forsvarlig måte, og holde seg oppdatert innen fagområdet.
 4. Tar saken direkte opp med den det gjelder, dersom et NIK medlem får kjennskap til faglig uskikkethet hos en kollega eller samarbeidspartner. Fører ikke dette frem, skal saken meldes til vedkommendes overordnede. Fører ikke dette frem, skal saken meldes til Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter Kvalitets- og klageorgan som kan fatte vedtak om å utelukke eller ekskludere medlemmer som har drevet virksomhet i strid med NIK – regelverk. Unngå å bringe medlemmer i NIK og komplementære utøvere som faggruppe i vanry.
 5. Handle som ambassadører for NIK og integrativ og komplementær behandling som fagområder. Behandling blir tilbudt, som en profesjonell og effektiv metode, hvor intensjonen er helsefremmende arbeid overfor mennesker og organisasjoner.
 6. Føre og oppbevare klientjournal etter retningslinjer som gjelder for annet helsepersonell, jf. § 4 i lov om alternativ behandling. Informasjon om klienter behandles i samsvar med lov og forskrift om personvern (§§ 1-3).
 7. Respektere klientens valg av andre behandlingsmetoder og terapeuter, samt variasjonene på de forskjellige behandlingsmetoder i tilsvarende yrker.
 8. Informere klienten om at behandlingen ikke erstatter kvalifisert medisinsk behandling. Oppfordre klienter til å oppsøke autorisert helsepersonell for faglig vurdering av sykdommer og symptomer. Jf. §§ 5-7 i lov om alternativ behandling.
 9. Påse at kommunikasjonen mellom klient og NIK medlem ivaretas på en forsvarlig måte. Medlemmets arbeid med klienter kan innebære en nær kroppslig kontakt, som ikke må misbrukes.
 10. Sikre at klientens forventninger er forstått av begge parter. Behandlingen skal bygge på prinsippet om klientens rett til medbestemmelse.
 11. Informere klienten på forhånd om behandlingens karakter, tidsbruk og kostnader.
 12. Informere og orientere klienter om medlemskap i NIK, om organisasjonens etiske regelverk og om muligheten for klagerett.
 13. Markedsføre seg i henhold til markedsføringsloven for alternative behandlere, jf. helsepersonelloven §13 og §§ 3 og 8 i lov om alternativ behandling. Ved offentlig opptreden skal et NIK medlem gjøre det klart om han/hun opptrer på vegne av seg selv, yrkesgruppen eller annen virksomhet.
 14. Handle innenfor gjeldende lover og regler. Lov om alternativ behandling og lov om helsepersonell.

Har du ikke tatt VEKS kurs enda? HER finner du et online kurs som du kan ta enkelt. Som NIK medlem får du rabatt, slik at du kan få det for kr 1750,-.

0
YEARS | 2004-2020

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter er en norsk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.

Kjerneverdier

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter anerkjenner at følgende kjerneverdier hører til en holistisk praksis. Vår holdning krever at vi inkluderer disse kjerneverdiene i vår daglige praksis og vårt eget liv, enten som behandlere eller klienter.


Respekt: 
vi tar i betraktning andre menneskers idéer, følelser og relasjoner

Åpenhet: Helsevesenet og det helsefremmende arbeidsfeltet trenger aktører / be handlere som er åpne og nysgjerrige

Kompetanse: vi er forpliktet til å holde oss faglig oppdatert til en hver tid

Lidenskap: vi er hjelpsomme og omsorgsulle mot andre mennesker

Ydmykhet: uansett tittel, status og lengden på utdanning anser vi det som viktig med ydmykhet for samspillet mellom kropp, sinn og hva som påvirker deres funksjoner i etthvert individ.

Profesjonalitet: det er viktig med profesjonell praksis innenfor healing fagområdet.

History of Medicine

A Short History of Medicine

I have an earache:

2000 B.C. Here, eat this root.

1000 A.D. That root is heathen. Here, say this prayer.

1850 A.D. That prayer is superstition. Here, drink this potion.

1940 A.D. That potion is snake oil. Here, swallow this pill.

1985 A.D. That pill is ineffective. Here, take this antibiotic.

2000 A.D. That antibiotic is artificial. Here, eat this root.