Mer info om corona restriksjoner

Til alle behandlerforbund:

Utdypende informasjon om behandlingsvirksomhet i forbindelse med Covid-19

Vi viser til Helsedirektoratets vedtak om stenging av helserelaterte virksomheter 15.03.2020, samt den nylig ikrafttrådte Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften).NAFKAM har fått en del forespørsler fra utøverforbundene om tolkning av disse bestemmelsene. Vi har forelagt disse spørsmålene for Helsedirektoratet og bringer derfor følgende, som vi håper kan være medlemmene til hjelp:

Må behandlere som gir konsultasjon og behandling via telefon/ videokonferanse o.l. stenge (så som fjernhealing, coaching, kosthold/ livsstilsrådgivning, psyko-/ samtaleterapi mv)?

Den fysiske avstanden mellom pasient og behandler ved slik «fjernbehandling» tilsier at smittevernskravene må anses å være oppfylt, slik at denne type konsultasjon og behandling kan fortsette.

Må behandlere som tilbyr konsultasjon og behandling i et behandlingsrom, men uten fysisk nærkontakt/ berøring stenge (så som coaching, kosthold/ livsstilsrådgivning, psyko-/ samtaleterapi mv)?

Virksomhetene som nevnes i punkt a-h i Covid-19-forskriftens §16 kan fortsatt drive pasientbehandling dersom grunnleggende krav til smittevern ivaretas, herunder bruk av forsvarlig beskyttelsesutstyr hvis avstanden mellom klient og behandler er kortere enn 2 meter.

Hva som ligger i «grunnleggende krav til smittevern» står kort forklart i paragrafens siste ledd, og forsvarlig beskyttelsesutstyr kan man lese om her, hvor det igjen lenkes til FHIs nettsider.

Det er virksomheten selv som har ansvaret for vurderingene rundt hygiene og renhold som skal gjøres, og for overholdelse av kravene til smittevern. Virksomheter som ikke klarer å ivareta grunnleggende krav til smittevern må stenge.

Kan pasienter med påvist Covid-19 motta alternativ behandling?

  • Sykdommen 2019-CoV ble 31.01.20 oppført på myndighetenesliste over allmennfarlige smittsomme sykdommer.
  • Ifølge Lov om alternativ behandling av sykdom mv (ABL) §6 kan kurativt rettet behandling av slik sykdom kun gis av autorisert helsepersonell.
    Merk at det her ikke er gitt samme åpning for kurativt rettet alternativ behandling som i ABL §7.
  • Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan kun behandle pasienter med påvist Covid-19 såfremt behandlingen ikke er kurativt rettet mot selve sykdommen,
    men har utelukkende til hensikt å lindre eller dempe symptomer på eller følger av sykdommen eller bivirkninger av gitt behandling,
    eller som har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse.
  • Behandling av klienter med påvist Covid-19 skal kun skje som fjernbehandling (via telefon/videokonferanse el.), fordi disse personene ifølge Covid-19-forskriftens §11 har plikt til å oppholde seg i isolering. Brudd på isoleringsplikten medfører straffeansvar i henhold til forskriftens §18.

Med vennlig hilsen/ with kind regards

Ola Lillenes

Informasjonssjef/ Head of Communications, NAFKAM

Tlf/ phone (+47) 77 64 91 96 – Mob/ cell (+47) 452 00 768

Web: http://nafkam.no/

NAFKAM – Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin

ISM, Det Helsevitenskapelige Fakultet, UiT Norges Arktiske Universitet

NAFKAM – Norway’s National Research Centre for Complementary and Alternative Medicine

ISM, Faculty of Health Sciences, UiT The Arctic University of Norway

0
YEARS | 2004-2020

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter er en norsk fagorganisasjon for utøvere av tradisjonelle, komplementære og integrative terapier.

2020-04-15T08:34:25+00:00

Kjerneverdier

Norsk Forening for Integrative & Komplementære Terapeuter anerkjenner at følgende kjerneverdier hører til en holistisk praksis. Vår holdning krever at vi inkluderer disse kjerneverdiene i vår daglige praksis og vårt eget liv, enten som behandlere eller klienter.


Respekt: 
vi tar i betraktning andre menneskers idéer, følelser og relasjoner

Åpenhet: Helsevesenet og det helsefremmende arbeidsfeltet trenger aktører / be handlere som er åpne og nysgjerrige

Kompetanse: vi er forpliktet til å holde oss faglig oppdatert til en hver tid

Lidenskap: vi er hjelpsomme og omsorgsulle mot andre mennesker

Ydmykhet: uansett tittel, status og lengden på utdanning anser vi det som viktig med ydmykhet for samspillet mellom kropp, sinn og hva som påvirker deres funksjoner i etthvert individ.

Profesjonalitet: det er viktig med profesjonell praksis innenfor healing fagområdet.

History of Medicine

A Short History of Medicine

I have an earache:

2000 B.C. Here, eat this root.

1000 A.D. That root is heathen. Here, say this prayer.

1850 A.D. That prayer is superstition. Here, drink this potion.

1940 A.D. That potion is snake oil. Here, swallow this pill.

1985 A.D. That pill is ineffective. Here, take this antibiotic.

2000 A.D. That antibiotic is artificial. Here, eat this root.